นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

ของ

บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

บทนำ

บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องกำเหนิดลมร้อนสำหรับใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เราได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และหรือผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท  เพื่ออำนวยความสะดวกในการแนะนำรายละเอียดของสินค้าก่อนตัดสินใจออกคำสั่งซื้อกับทางบริษัท  โดยบริษัท มุ่งเน้นเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงผู้คนต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จัดทำโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นหลักประกันว่า ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทนั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุด ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด  

“ลูกค้า” หมายถึงผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากทางเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด และหรือผู้มีหน้าอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พนักงานที่บริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้

ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy)  

“บริษัท” ในฐานนะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมาย มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัท จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไปที่มิใช่ลูกค้าของบริษัท แต่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนที่เป็น Cookie ไว้ตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ในขณะเข้าชม โดยท่านสามารถทำความเข้าใจในส่วนนโยบายการเก็บและใช้ Cookie ของบริษัทได้ ตามข้อ 7 ของนโยบายนี้ ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยอมรับให้มีการเก็บ Cookie ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ก็ได้   
 1. บริษัท จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านช่องทางการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ เช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ E-Mail address หรือ Line id. รวมถึงบัญชี Facebook ในกรณีที่ท่านมีการลงทะเบียนหรือติดต่อบริษัทผ่าน Application ดังกล่าว ที่ปรากฎทางหน้าเว็บไซต์  ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจหรือสั่งซื้อ และเพื่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้า    
 1. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมไว้ตามข้อ 2 เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือเพื่อการแจ้งถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าร้องขอ การส่งสินค้า การรับประกันสินค้า หรือการให้บริการหลังการขาย (ถ้ามี) และอาจรวมถึงการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์กับลูกค้า ซึ่งท่านสามารถยกเลิกหรือแจ้งปฏิเสธการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อพนักงานของบริษัท ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎตามที่แจ้งไว้ท้ายนโยบายนี้    

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า นอกจากเป็นการเปิดเผยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญาหรือคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ในข้อ 2 เท่านั้น ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก โดยอ้างมูลเหตุทางกฎหมายใดๆ ภายใต้ข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นๆ ก็ตาม บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามหากเห็นว่า มิใช่เป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อขอความยินยอมก่อนเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ แก่บุคคลภายนอก หรือหากเป็นกรณีเร่งด่วนที่ไม่อาจขอความยินยอมจากท่านก่อนได้และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอของบุคคลภายนอกได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  บริษัท จะแจ้งถึงการเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ท่านทราบในทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูล   

 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไว้ภายในระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือการบริการหลังการขาย หรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทอาจจะลบหรือทำลายข้อมูลทิ้งทันที ทั้งนี้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทมีนโยบายทำลายทิ้งทุกๆ 3 ปี นับแต่วันเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบจากบุคคลอื่น โดยบริษัทมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และมีสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบจากบุคคลอื่น ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต  

 •   สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนา หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  • ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกกรณี เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างแจ้งชัดว่าไม่อาจกระทำได้  ซึ่งหากมีการปฏิเสธคำขอของท่านเช่นนั้น บริษัทจะแจ้งคำอธิบายเหตุผลให้ท่านทราบเป็นหนังสือ

อนึ่งนอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ทุกประการ โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ในเวลาทำการที่บริษัทแจ้งไว้ท้ายนโยบายนี้ และบริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามคำขอของท่านให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 1.  นโยบายการใช้คุกกี้  (Cookies Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท (https://heater.hakkothailand.com/)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดที่ท่านควรทราบดังต่อไปนี้

7.1 คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

7.2 บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานของเว็บไซต์ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

ประเภทที่ 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

ประเภทที่ 2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.3 วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 

  7.3.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจจะส่งผลทำให้ให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของของเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

   7.3.2 คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเว็บเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

7.4 ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเราได้เช่นกัน  

7.5 การเปลี่ยนแปลงประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งหากมีข้อความใดที่เปลี่ยนแปลงบริษัทจะทำเครื่องหมาย “ “ ไว้ที่ข้อความดังกล่าว 

7.6 ติดต่อบริษัทในฐานนะผู้ควบุมข้อมูล และติดต่อผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท  

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อที่ บริษัท ฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 9/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

โทร  0-2902-2512, 0-2516-2316

Email address : contact@hakkothailand.com

Website : https://medical.hakkothailand.com

ผู้ประมวลผลข้อมูล  : นางสาวจุฑารัตน์  อุณาสิงห์     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

วันทำการปกติ  จันทร์-ศุกร์ 

วันหยุด  เสาร์-อาทิตย์

เวลาทำการปกติ     08.15-17.15 น.

HEARTFUL MEDICAL